بررسی وضعیت مناطق تحت پوشش شبکه مخابرات
: برای بررسی وضعیت پوشش دهی مناطق میتوانید از شماره تلفن یا کد پستی و یا نقشه استفاده نمایید
: شماره تلفن
: کد پستی
برای مشخص شدن مناطق تحت پوشش سرویس مورد نظر را از منو سمت راست صفحه انتخاب نمایید